Középszintű érettségi témakörök

Középszintű érettségi témakörök

Az alábbi felsorolás tartalmazza az összes olyan témát, ami a középszintű történelem érettségin előfordulhat:
 • Az athéni államszervezet és működése a demokrácia virágkorában
 • A görög és a római építészet
 • A zsidó monoteizmus
 • A kereszténység kialakulása, tanai, elterjedése
 • Mohamed tanításai és a Korán; az arab hódítás és feltartóztatása Európában
 • Az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai
 • A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek, a helyi és távolsági kereskedelem
 • Az egyházi hierarchia, az egyházi intézményrendszer, a szerzetesség Európában és az Árpád-kori Magyarországon
 • A honfoglalás okai és menete, a kalandozások/támadó hadjáratok
 • Géza és I. (Szent) István államszervező tevékenysége, a földbirtokrendszer és a vármegyeszervezet
 • IV. Béla uralkodása: tatárjárás és újjáépítés
 • Az Aranybulla legfontosabb elemei
 • A királyi hatalom újbóli megszilárdítása Anjou I. Károly idején, a visegrádi királytalálkozó
 • Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János és Hunyadi Mátyás törökellenes harcai
 • Hunyadi Mátyás: a központosított királyi hatalom, jövedelmek és kiadások, birodalomépítő tervek
 • A portugál és spanyol felfedezések, a korai kapitalizmus (árforradalom, manufaktúrák, bankok és tőzsde, a jobbágyrendszer átalakulása)
 • A reformáció, a protestáns egyházak megszerveződése és a protestantizmus elterjedése Európában és Magyarországon
 • A mohácsi csata és közvetlen előzményei, a kettős királyválasztás
 • Az ország három részre szakadása; a várháborúk (1541–1568)
 • Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete
 • A Rákóczi-szabadságharc okai, céljai, fordulópontjai és a szatmári béke
 • Magyarország újranépesülése és újranépesítése
 • A brit alkotmányos monarchia és az amerikai köztársaság működése
 • A felvilágosodás államelméletei; az Emberi és polgári jogok nyilatkozata
 • Mária Terézia és II. József reformjai
 • Új eszmék: liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus
 • Az ipari forradalom első hulláma: textilipar, közlekedés, gyáripar
 • A reformkor fő kérdései (a magyar nyelv ügye, a jobbágykérdés, a polgári alkotmányosság kérdése), Széchenyi és Kossuth programja és vitája
 • A pesti forradalom és az áprilisi törvények
 • A szabadságharc főbb eseményei: harc a dinasztiával és a nemzetiségekkel, tavaszi hadjárat. Függetlenségi nyilatkozat, a szabadságharc leverése

---------------------------------------- kisérettségi ----------------------------------------------------------------

 • Az ipari forradalom második hulláma: kutatás és fejlesztés, közlekedés, vegyipar, gépipar, elektronika – a világban és Magyarországon Gazdasági kiegyezés és állami gazdaságpolitika a dualista Magyarországon
 • A szocializmus eszméje (marxizmus)
 • A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság és jogegyenlőség Németország, az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország példáján
 • A kiegyezés okai, a közös ügyek, a magyar államszervezet
 • Etnikai viszonyok, zsidó emancipáció, cigányok/romák Magyarországon a dualizmus korában
 • A háború (I.vh.) jellemzői, hadviselő felek – Magyarország részvétele a háborúban
 • A forradalmi átalakulás kísérlete, tanácsköztársaság, ellenforradalom Magyarországon 1918–1920-ban
 • A trianoni békediktátum születése, tartalma és következményei
 • A nemzetiszocialista Németország. A kommunista Szovjetunió
 • Politikai és gazdasági konszolidáció Magyarországon az 1920-as években
 • Oktatás és kultúrpolitika Magyarországon (Horthy-korszak)
 • A második világháború kitörése, hadviselő felek, a világháború jellemzői (háborús bűnök, polgári célpontok és lakosság elleni erőszak, hátország, ellenállás)
 • A területi revízió lépései, az ország hadba sodródásának folyamata
 • A zsidóság jogfosztásának folyamata és a holokauszt Európában és Magyarországon
 • Német megszállás, nyilas diktatúra – a hadszíntérré vált ország, deportálások a Szovjetunióba
 • A szovjet–amerikai szembenállás, a két Németország létrejötte, a két világrend jellemzői
 • Németország újraegyesítése, a Szovjetunió felbomlása, a kommunista diktatúrák bukása Közép-Európában
 • A Rákosi-diktatúra: a pártállam, a terror, egyházüldözés, koncepciós perek, államosítás és kollektivizálás, erőltetett iparosítás, propaganda és mindennapok a diktatúra idején
 • A forradalom okai és céljai a kormánypolitika változásai, a szabadságharc és leverése, a megtorlás
 • A pártállam, a téeszesítés, a tervgazdaság, a kultúrpolitika, az elnyomás változó formái – a kádári alku (Kádár-kor)
 • A rendszerváltoztatás (1989–1991) A piacgazdaságra való áttérés, gazdasági szerkezetváltás, privatizáció, a külföldi tőke szerepe, a külkereskedelem átalakulása
Kis  Sándor történelemtanár, fejlesztőpedagógus
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el